پاکت دیجیتال

پاکت از آن دسته ابزار تبلیغاتی که به عنوان اولین نماینده هویت برند ما وارد سازمان مخاطب می شود. نشانی های مهم از قبیل لوگو، نام شرکت، آدرس، شماره تلفن و اطلاعات شبکه های مجازی باید روی آن چاپ شود.