تراکت دیجیتال کرافت

تراکت یا فلایر. نوعی تبلیغات کاغذی است که برای توزیع و پخش گسترده چاپ می شود و در فضاهای عمومی بین مردم پخش می‌شودوتراکت‌ها گاهی روی در و دیوارها چسبانده می‌شوند. گاهی به صورت دست به دست پخش میشود و گاهی هم مستقیماً در درِب خانه‌های مردم پخش می‌شوند. تراکت ها برگه‌ های چاپ شده و تانشده است که برای خبر دادن به مردم برای اتفاق افتادن یک رویداد خاص مانند سمینارها و همایش ها یا معرفی محصول خاص استفاده می‌شود.

تراکت دیجیتال کرافت